• Accessoires binnen 1-2 werkdagen in huis
 • Bestel eenvoudig en veilig
 • Gratis uitpakservice bij alle meubels
 • Achteraf betalen: probeer eerst, betaal later

NL

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop van Rivièra Maison gevestigd te Amsterdam


Artikel 1 Definities

 1. Rivièra Maison: onder Rivièra Maison wordt in deze voorwaarden verstaan Rivièra Maison B.V., gevestigd te (1047 HN) Amsterdam aan de Beiraweg 15  en in de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 34.11.53.27. Het BTW-nummer van Rivièra Maison is: NL808050461B01. Verdere contactgegevens zijn te vinden onderaan deze algemene voorwaarden.
 2. Koper: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf welke middels de webshop van Rivièra Maison op www.rivieramaison.nl met Rivièra Maison een overeenkomst sluit.

Artikel 2  Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Rivièra Maison te sluiten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Rivièra Maison gedane aanbiedingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper wordt door Rivièra Maison uitdrukke­lijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepa­lingen van kracht.
 2. Rivièra Maison heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Rivièra Maison zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij Koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen de algemene voorwaarden maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.
 3. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door of namens Rivièra Maison binden Rivièra Maison slechts indien zij door Rivièra Maison worden bevestigd.

Artikel 3  Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Rivièra Maison, zowel mondeling als schriftelijk – waaronder ook digitale aanbiedingen worden verstaan - zijn vrijblijvend en geldig gedurende de bij het aanbod gegeven termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn is het aanbod van Rivièra Maison geldig zo lang de voorraad strekt.
 2. De inhoud van de aanbiedingen en andere van Rivièra Maison afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en diensten. Rivièra Maison kan echter niet garanderen dat alle door Rivièra Maison op welke wijze dan ook verstrekte informatie juist en volledig is. Alle prijzen, beschikbaarheid en overige door Rivièra Maison verstrekte informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 3. Bij handgemaakte producten in de Rivièra Maison collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

Artikel 4  Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Koper het door Rivièra Maison gedane aanbod aanvaardt en Koper voldoet aan de door Rivièra Maison gestelde voorwaarden.
 2. Indien Koper via elektronische weg het aanbod van Rivièra Maison aanvaardt, bijvoorbeeld via het bestelproces op de website van Rivièra Maison, bevestigt Rivièra Maison onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs elektronische weg door Rivièra Maison aan Koper is bevestigd, heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van Koper in, tenzij Rivièra Maison binnen deze termijn al aan Koper meldt dat geen overeen­komst tot stand komt.

Artikel 5  Gegevens verstrekt door Koper

 1. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rivièra Maison aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de bestelling of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Rivièra Maison worden verstrekt. Koper staat in voor de juistheid van de gegevens. Koper vrijwaart Rivièra Maison voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door Koper verstrekte gegevens.

Artikel 6 Uitvoering en levering

 1. Rivièra Maison zal, indien niet anders is overeengekomen, de bestelde zaken binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na datum totstandkoming overeenkomst aan Koper leveren. Zodra de te leveren zaken op het door Koper opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de zaken op Koper over.
 2. Indien de bestelde zaken meubels betreffen geldt dat vooraf door (of namens) Rivièra Maison contact wordt opgenomen met Koper teneinde een afleverdatum en tijdstip van de bestelde zaken af te spreken.
 3. Bij de levering van meubels geldt voorts nog het volgende. Voorwaarde voor levering van meubels in appartementen is dat – indien het appartement zich niet op de begane grond bevindt – er een lift in het appartement aanwezig dient te zijn die de meubels kan transporteren. Koper staat er tevens bij de koop van meubels voor in dat de meubels (althans het gekochte meubelstuk) de gewenste locatie zonder obstakels en extra inspanningen kunnen bereiken. Wanneer het meubelstuk onverhoopt niet past, er geen lift aanwezig is, dan wel er extra inspanningen noodzakelijk zijn neemt Rivièra Maison het meubelstuk retour. De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van Koper. 
 4. Koper draagt er zorg voor dat bij de aflevering van meubels, althans een meubelstuk, de oprit voldoende is vrijgemaakt, er sprake is van voldoende doorgang in de looppaden of trappenhuizen en dat obstakels van de grond, de muur of het plafond zijn verwijderd.
 5. Indien de afgesproken levertijd dreigt te worden overschreden, wordt Koper hiervan onmiddellijk door Rivièra Maison op de hoogte gesteld.

Artikel 7 Prijzen & bijkomende kosten 

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 2. Indien er sprake is van bijkomende kosten – zoals, maar niet beperkt tot, verzendkosten, plaatsingskosten en kosten van rembours – worden deze door Rivièra Maison, voor zover mogelijk, vooraf aan Koper medegedeeld.
 3. Rivièra Maison is gerechtigd de overeengekomen prijzen vóór de tot­standkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, alsmede vanaf drie maanden daarna (voor ­zover de nakoming van de overeen­komst nog niet is vol­tooid) te wijzigen. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen is Rivièra Maison te allen tijde bevoegd de overeengekomen prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Koper heeft in voornoemde gevallen het recht de overeenkomst (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te ontbinden.
 4. Alle teksten en prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. 

Artikel 8  Betaling

 1. Koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen op de tussen hem en Rivièra Maison overeengekomen wijze. Indien de overeenkomst middels het bestelproces op de website tot stand komt, kan Koper aan zijn betalingsverplichting voldoen middels één van de in het bestelproces op de website van Rivièra Maison opgenomen wijzen. Sommige betaalwijzen vereisen betaling vooraf terwijl andere betaalwijzen betaling achteraf vereisen. Koper dient in ieder geval, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na datum totstandkoming overeenkomst aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
 2. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Koper van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente ver­schuldigd, per maand of gedeelte daarvan.
 3. De buitengerechtelijke incassokosten, verbon­den aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor re­kening van Koper. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien Koper na het intreden van het verzuim op een termijn van 14 dagen door Rivièra Maison tot betaling is aangemaand. 

Artikel 9  Herroepingsrecht

 1. Koper heeft het recht de met Rivièra Maison gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken. 
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn gaat in op de dag na de dag waarop Koper – of een door de Koper aangewezen derde - de bestelde zaken heeft ontvangen.
 3. Koper oefent het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van 14 dagen het ingevulde modelformulier, dat te vinden is op de website van Rivièra Maison [www.rivieramaison.nl], aan Rivièra Maison op te sturen of Rivièra Maison binnen de genoemde termijn een andere tot ontbinding strekkende verklaring te doen. Indien Koper op elektronische wijze de verklaring tot ontbinding uitbrengt, dan wordt de ontvangst van deze verklaring onverwijld bevestigd.
 4. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 genoemde verklaring, dient Koper de bestelde zaak/de zaken aan Rivièra Maison te retourneren. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak/de zaken.
 5. Rivièra Maison vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding de betalingen die zij in dat kader van Koper heeft ontvangen. Deze kosten omvatten tevens de kosten van de heenzending van de bestelling. De kosten zullen worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat Rivièra Maison ze van Koper heeft ontvangen. De verplichting tot terugbetaling bestaat pas indien Rivièra Maison de geretourneerde zaken van Koper heeft ontvangen.  
 6. Koper is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de bestelde zaak/de zaken die het gevolg zijn van het onzorgvuldig omgaan met de bestelde zaak/de zaken en de verpakking in de periode voorafgaand aan het uitoefenen van het herroepingrecht.
 7. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn volgens de specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 8. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 9. Het formulier tot herroeping kan hier worden gedownload.

Artikel 10  Overmacht

 1. Indien de toeleverancier(s) van Rivièra Maison, door welke oorzaak ook, in gebreke blijven met leveren, danwel niet tijdig of niet deugdelijk leveren, geldt dit ten aanzien van Koper voor Rivièra Maison als overmacht vanaf de uiterste leverdatum. Als overmacht heeft eveneens te gelden: ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming,  juridische ristricties, staking, overheidsmaatrege­len, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machi­nes, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht. De verplichtingen van Koper worden, wanneer Rivièra Maison zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden beroept, tevens opgeschort.
 2. Indien de overmachtsituatie één maand of langer heeft geduurd, heeft Koper het recht de overeenkomst met Rivièra Maison voor het gedeelte dat nog niet door Rivièra Maison is nagekomen te ontbinden.

Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud

 1. Rivièra Maison behoudt zich het eigendom van de aan Koper geleverde zaken voor. Het eigendom van de goederen gaat pas op Koper over op het moment dat Koper alle aan Rivièra Maison verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.

Artikel 12  Garantie

 1. Koper wordt aangeraden de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren.
 2. In geval van gebreken aan de afgeleverde zaken dient de Koper zich binnen twee maanden na ontdekking van het defect bij voorkeur schriftelijk tot Rivièra Maison te wenden. Met inachtneming van de regels over de wettelijke garantie in het Burgerlijk Wetboek (7:17 Burgerlijk Wetboek e.v.) zal Rivièra Maison tot herstel of vervanging van de afgeleverde zaken overgaan.
 3. Zaken die geleverd zijn via de Outlet en de Sale zullen niet door Rivièra Maison hersteld of vervangen worden indien deze zaken een gebrek of een defect vertonen.

Artikel 13  Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheidsbepaling van dit artikel geldt alleen voor Koper indien Koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.  
 2. De totale aansprakelijkheid van Rivièra Maison wegens verwijtbare niet nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan 500 Euro. 
 3. Het in lid 2 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.
 4. Enig recht op schadevergoeding is uitgesloten indien Koper de schade niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 30 dagen) na het ontstaan van de schade bij Rivièra Maison heeft gemeld. 

Artikel 14 Verdere gevolgen van te kort schieten van Koper

 1. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan Rivièra Maison in geval van verzuim van Koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Rivièra Maison op Koper direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn in geval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, alsmede indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard, jegens Koper de schuldsanering wordt uitgesproken, er algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Koper wordt gelegd of indien Koper overlijdt.
 2. In de hiervoor genoemde gevallen heeft Rivièra Maison voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk te beëindigen of op te schorten.

Artikel 15 Persoonsgegevens

 1. Rivièra Maison zal persoonsgegevens van Koper zorgvuldig – overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens – verwerken. De overdracht van gevoelige betaalgegevens (bank- en/of creditcardgegevens) vindt versleuteld plaats.

Artikel 16  Toepasselijk recht

 1. Op alle onder deze voorwaarden geslo­ten overeenkomsten is Ne­derlands recht van toepassing.

Artikel 17 Bevoegde rechter

 1. Alle geschillen tussen Rivièra Maison en Koper, terzake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voor­gelegd aan de rechter te Amsterdam.

Artikel 18 Klachtenprocedure

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden kan Koper bij klachten over de dienstverlening van Rivièra Maison hierover contact opnemen met Rivièra Maison op de onderstaande contactgegevens. Dit dient binnen vijf dagen na het ontstaan van de klacht te gebeuren.
 2. Rivièra Maison zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de klacht hierover contact opnemen met Koper en een eventuele oplossing onderzoeken.

Contactgegevens

Rivièra Maison B.V.
Beiraweg 15
1047 HN Amsterdam
NEDERLAND

E-mail: contact_us@riviera-maison.nl
Telefoonnummer: 020 - 723 21 99


Actievoorwaarden: productreviews

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Maak kans op een Rivièra Maison Cadeaukaart t.w.v. €100’

 1. Algemeen

  1.  Toepasselijkheid

   1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Maak kans op een Rivièra Maison Cadeaukaart t.w.v. €100’, hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door Rivièra Groothandel B.V., gevestigd te Amsterdam, Beiraweg 15, 1047 HN, hierna te noemen: Rivièra Maison.
   2. Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Rivièra Maison handelt in overeenstemming met deze gedragscode. 
   3. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 2. De actie

  1. Specificatie actie

   1. De actie loopt van 7 april 2021 tot en met 31 december 2021 , hierna te noemen: 'actieperiode’.

   2. Deelnemers die meedoen aan de actie buiten de actieperiode komen niet in aanmerking voor de prijs.

   3. Door deel te nemen aan deze actie maakt de deelnemer maandelijks kans op een Rivièra Maison Cadeaukaart t.w.v. €100, hierna te noemen: 'prijs'.

   4. Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.

  2. Deelname

   1. De actie is alleen toegankelijk voor natuurlijke personen van 16 jaar of ouder die in Nederland woonachtig zijn. Deze leeftijd moet op verzoek van Rivièra Maison door de deelnemer worden aangetoond.

   2. Van deelname aan de actie zijn tevens uitgesloten: medewerkers van Rivièra Maison, aan Rivièra Maison gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.

   3. De winnaars van de actie geven Rivièra Maison toestemming om de naam te gebruiken op uitingen die verband houden met deze actie.

  3. Vaststelling van de winnaars

   1. Een deelnemer kan maximaal één review per product plaatsen. Iedere deelnemer kan maximaal één prijs winnen.

   2. Rivièra Maison stelt maandelijks de winnaar van de prijs vast.

   3. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd met deelnemers.

   4. Er zal contact worden opgenomen met de winnaar via het opgegeven e-mailadres. Indien een mogelijke winnaar niet binnen 5 dagen reageert, gaat de prijs naar een andere, door Rivièra Maison gekozen deelnemer.

   5. Reageert de winnaar niet of te laat, dan vervalt het recht op de prijs.

   6. De prijs is niet inwisselbaar voor geld.

 3. Aansprakelijkheid

  1. Aansprakelijkheid Rivièra Maison

   1. Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht. 

   2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.

   3. Rivièra Maison kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen op de website van Rivièra Maison. Zij is ook niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer van de deelnemer waardoor hij niet afdoende aan de actie kan deelnemen. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere:

    • enig technisch mankement en/of vertragingen;

    • mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).

   4. Rivièra Maison is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door uitgereikte prijzen.

 4. Slotbepalingen

  1. Voorbehoud

   1. Rivièra Maison behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

    1. deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;

    2. wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen;

    3. deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen, indien dat naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht. Eventuele wijzigingen worden in voorkomende gevallen kenbaar gemaakt in een aangepaste versie van deze actievoorwaarden.

   2. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Rivièra Maison.

  2. Vragen en klachten

   1. Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan Rivièra Maison via e-mailadres contact_us@riviera-maison.nl.

   2. Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

  3. Privacy

   1. Deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met de actie. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs.

   2. Eventuele voor deelname verstrekte adres- en contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen met de winnaars van de actie.

   3. Door het aanmelden voor de Rivièra Maison nieuwsbrief, geeft deelnemer toestemming tot het 2 keer per week ontvangen van de Rivièra Maison nieuwsbrief. Deelnemer kan zich in iedere nieuwsbrief afmelden.

   4. Rivièra Maison is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

   5. Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt van je rechten gebruik maken door contact met ons op te nemen. Raadpleeg de privacyverklaring op onze website voor meer informatie.